Om oss

föreningens stadgar

STADGAR

Stadgar för Göteborgskooperativet för Independent Living

1. Namn
Föreningens namn (firma) är Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.

2. Ändamål

Föreningen har till ändamål att i enlighet med Independent Living-ideologin främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egen regi, eller genom ett helägt dotterbolag, tillhandahålla personlig assistans åt medlemmar som anlitar GIL som assistansanordnare, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet som t.ex. utbildnings-, informations- och förlagsverksamhet. Med personlig assistans avses den vid var tid i lag gällande definition, varvid statlig myndighet och/eller enskild kommun utger ersättning till föreningen att utföra personlig assistans åt en assistansberättigad.

Föreningen har vidare till ändamål att i enlighet med Independent Living-ideologin stödja och främja livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning samt verka för mer makt åt människor med funktionsnedsättning och behov av personlig assistans, att bedriva intressepolitisk verksamhet som syftar till opinionsbildning och påverkan på samhället, att arbeta mot diskriminering och för full jämställdhet och tillgänglighet till alla delar i samhället för alla människor med funktionsnedsättning, att främja gemenskap och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte bland medlemmarna, vid sidan av deras aktiva deltagande i föreningsarbetet. Föreningen ska motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning och tillvarata den enskildes rätt till:

 • full delaktighet och jämlikhet
 • självbestämmande och integritet
 • kontroll över den egna assistansen och därigenom över sitt eget liv
 • flexibilitet och spontanitet
 • social och geografisk rörlighet

Föreningen kan vara medlem i andra organisationer.

3. Säte för styrelsen
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.

4. Medlemskap
Till medlemskap med hel rösträtt i föreningen, fullvärdig medlem, kan antas myndig person med full beslutsförmåga som till följd av funktionsnedsättning har behov av personlig assistans och anlitar föreningen för att tillhandahålla sådan assistans samt ansluter sig till ändamålet med föreningen och Independent Living-ideologin. Med full beslutsförmåga avses förmåga att själv bestämma över sitt liv och föra sin egen talan. Person som inte omfattas av kretsen ovan men som ansluter sig till ändamålet med föreningen och Independent Living-ideologin kan antas som stödmedlem med en tiondedels rösträtt. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Fråga om persons medlemskap och status prövas och beslutas av styrelsen.

5. Insatser – Avgifter
Fullvärdig medlem ska delta i föreningen med tio insatser, var och en lydande på 50 kronor. Stödmedlem ska delta i föreningen med en insats lydande på 50 kronor. Insatserna ska inbetalas kontant inom en månad från inträdet i föreningen. Varje år uttas dessutom en medlemsavgift enligt föreningsstämmans beslut, dock högst 500 kronor per år.

6. Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att noggrant rätta sig efter föreningens stadgar och i behörig ordning fattade beslut av styrelsen respektive föreningsstämman.

7. Uppsägning
Uppsägning av medlemskap (anmälan om utträde ur föreningen) ska göras skriftligen.

8. Uteslutning
Medlem, som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Denna bestämmelse gäller även avseende avtal mellan medlem och eventuellt av föreningen helägt aktiebolag som bedriver assistansrörelse. Utesluten medlem äger dock rätt att inom en månad från det att han underrättades om beslutet om uteslutning skriftligen överklaga detta till föreningsstämma, som har att ta ställning till uteslutningen.

9. Avgående medlems deltagande
Medlem som sagt upp sig till utträde ur föreningen eller uteslutits får fram till avgången inte delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

10. Återbetalning av insatser
Avgående medlem har, i den mån lagen medger, rätt att få ut inbetalda medlemsinsatser senast sex månader efter utträdet.

11. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter och väljs av ordinarie föreningsstämma för en tid av två år i taget. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas. Om någon ledamot eller suppleant avgår innan hans mandattid utgått tillämpas fyllnadsval vid nästkommande föreningsstämma för återstoden av mandattiden. Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara styrelsens ordförande för tiden fram till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. Styrelsen fördelar övriga funktioner inom sig i ett konstituerande styrelsemöte. Till ledamot eller suppleant utses i första hand medlem med egen funktionsnedsättning, som också är arbetsledare inom föreningen. I andra hand kan annan betrodd person med erfarenhet av egen funktionsnedsättning utses till ledamot eller suppleant. Förälder med erfarenhet av eget barns funktionsnedsättning kan endast utses till adjungerad styrelseledamot med förslags och yttranderätt (sålunda ej rösträtt). Stödmedlem, som inte har erfarenhet av egen funktionsnedsättning, kan inte utses till ledamot eller suppleant i styrelsen.

12. Verksamhetens ledning
Styrelsen ska utse verkställande direktör, i första hand person med erfarenhet av egen funktionsnedsättning. Om omständigheterna så kräver, kan annan person utses. Verkställande direktören får inte vara styrelsens ordförande.

13. Valberedning
Valberedningen bör bestå av minst tre ledamöter (fullvärdiga medlemmar) som utses av föreningsstämman.

14. Revisorer
Föreningen ska ha en eller två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, som har avlagt revisorsexamen, med en eller två suppleanter, vilka väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma.

15. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

16. Årsredovisningshandlingar
Styrelsen ska avlämna årsredovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret till revisorerna senast sex veckor före årsstämman.

17. Föreningsstämma, meddelanden
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före utgången av maj månad. Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och senast två veckor före ordinarie samt två veckor före extra stämma. Kallelse ska ske genom brev på posten eller, när så är möjligt, genom E-post till medlemmarna eller genom kungörelse i medlemsblad. På samma sätt ska även andra meddelanden till medlemmarna lämnas.

18. Rösträtt
Vid föreningsstämma äger varje fullvärdig medlem en röst och varje stödmedlem en tiondedels röst. Rösträtt tillkommer dock endast medlem som har betalat beslutade insatser och avgifter samt i övrigt fullgjort sina skyldigheter som medlem.

19. Ärenden på föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. a) Val av två protokolljusterare b) Val av tvårösträknare
 5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Verksamhetsplanen och budgeten för det kommande verksamhetsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Arvoden till styrelsen och revisorerna
 13. Fastställande av medlemsavgiften
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Utseende av ordförande
 16. Val av revisorer och suppleanter för dessa
 17. Val av valberedning
 18. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman Endast ärende som upptagits i kallelsen får behandlas vid stämman.
 19. Inkomna motioner

20. Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser, varvid styrelsen kan besluta att firman ska tecknas av två personer i förening. Verkställande direktören har rätt att teckna firma vad avser den löpande förvaltningen, vari inte inbegrips att ta upp lån, teckna borgensåtaganden, ingå långfristiga avtal utan styrelsens uppdrag, eller på annat sätt binda föreningen vid långfristiga åtaganden. Vad avser kontinuerliga placeringar har verkställande direktören rätt att agera enligt gällande placeringspolicy.

21. Vinst
Föreningen ska drivas utan vinstsyfte. Genom sin verksamhet ska föreningen sträva efter att bygga upp ett kapital, som tryggar föreningens obundenhet, utveckling och oberoende. Sedan erforderlig kapitalbildning skett kan eventuella överskott av föreningens verksamhet i form av fritt eget kapital, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, användas i föreningens verksamhet enligt § 2 eller dessutom så att på inbetalda medlemsinsatser får utgå sådan skälig utdelning, som beslutas av föreningsstämma. Överskottet kan istället, eller dessutom, fonderas och/eller föras i ny räkning och/eller användas för i 10 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar angivet ändamål (gåvor till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål).

22. Föreningens upplösning
Om föreningen genom likvidation eller på annat sätt upplöses och det vid upplösningen finns behållna tillgångar ska dessa fördelas så att alla medlemmar först återfår sina betalda medlemsinsatser och återstoden överlämnas till sammanslutning som verkar för Independent Living-ideologin i Sverige, företrädesvis i Göteborg, enligt bestämmande av den sista stämman i Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek.för., eller, om sådan stämma inte kan hållas, de sista styrelseledamöterna i föreningen, eller, om dessa inte kan fullgöra uppdraget, av den advokat vid Advokatfirman Lindahls kontor i Göteborg som advokatfirman utser. Denna bestämmelse gäller även förfarandet avseende aktierna i ett eventuellt helägt aktiebolag som bedriver assistansrörelse.

23. Tillämpning av lag om ekonomiska föreningar
I övrigt gäller vad som vid var tid följer av lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Uppdaterat senast den 4 juni 2019