Assistans

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

vad står lss för?

Förkortningen LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra. Målet är jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Insatserna du kan ansöka om är behovsprövade. De utgår från dig som person och det stöd som du behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS består av tio olika insatser, man kan söka och få beslut om flera insatser.

Rätten till insatser inom LSS gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Allt stöd via LSS är kostnadsfritt. Man betalar sina egna kostnader för mat, aktiviteter och liknande. Den som bor i en bostad med särskild service enligt LSS, betalar hyra. Den som är förälder till ett barn som på heltid bor någon annanstans än hemma, betalar vårdavgift.

Två tjejer i t-shirts med kvinnosymboler på. Den ena tjejen sitter i elrullstol, den andra sitter på ett staket. Målet med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade är jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet!

Personkretsklassning enligt lss

För att man ska ha rätt till insatser enligt LSS så krävs det att man har en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska rymmas inom minst en av LSS-lagens tre kategorier, så kallade personkretsar. För att få insatser enligt LSS så ska man också bedömas ha behov av den sökta insatsen. Personkretsklassningen görs av kommunen. För att utreda om man tillhör någon av personkretsarna behöver ofta utlåtande från sjukvården, som beskriver ens diagnos och dina behov.

Personkrets 1

Personkrets 1 tillhör den som har fått diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

PERSONKRETS 2

Personkrets 2 tillhör den som har betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder, som har orsakats av yttre våld eller sjukdom.

PERSONKRETS 3

Personkrets 3 tillhör den som har andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att man har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

insatser inom lss

LSS innehåller tio olika typer av insatser för stöd och service. Man kan få en eller flera av följande insatser:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd.
  2. Personlig assistans.
  3. Ledsagarservice.
  4. Kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
  7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
  8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
  9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
  10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

Insatserna beskrivs något ytterligare på 1177.se.

Insatsen personlig assistans enligt LSS

Du kan söka om personlig assistans från kommunen eller Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att lösa dina grundläggande behov. Det kan vara hjälp med din personliga hygien, att äta, att klä av och på dig, eller annan hjälp som förutsätter att den som hjälper dig känner dig väl. Dessutom kan du få hjälp med andra personliga behov, som förflyttningar och matlagning eller för att kunna utöva fritidsaktiviteter eller arbeta. Man har också rätt att få dubbelassistans, alltså hjälp av två (eller flera) personliga assistenter samtidigt, om behoven inte kan tillgodoses genom bostadsanpassning/ bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel.

Både vuxna (upp till 65 år) och barn kan få personlig assistans.